Regulamin zakupów

REGULAMIN SPRZEDAŻY E-Akademia Lean
§ 1 Wstęp

Regulamin określa ogólne zasady dotyczące zakupu i korzystania z Produktów oferowanych przez Sprzedawcę, w tym sposób zawarcia umowy, form rozliczenia, zasad reklamacji, praw autorskich, danych osobowych.

Sprzedawcą Produktów oferowanych za pośrednictwem https://primlean.pl/ oraz https://eakademialean.pl/ jest PRIMLEAN Przemysław Rychlewski z siedzibą w Szczecinie.

Przed dokonaniem zakupu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Klient, w związku z korzystaniem z Serwisu oraz wraz z momentem podjęcia czynności zmierzających do nabycia Produktu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Składając zamówienie w Serwisie Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, a także że zapoznał się i akceptuje postanowienia dot. przetwarzania danych osobowych umieszczone w Polityce prywatności.


§ 2 Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się znaczenie pojęć:

Regulamin – niniejszy dokument określający zasady sprzedaży Produktów poprzez Serwis;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości;

Konto Klienta – indywidualne, elektroniczne konto aktywowane dla Klienta w celu umożliwienia korzystania przez niego z Produktów;

Konsument – Klient jako osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową albo osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Polityka prywatności – zbiór zasad i informacji odnoszących się do przetwarzania danych osobowych osób korzystających z Serwisu oraz nabywających Produkty od Sprzedawcy, dostępny do zapoznania się pod adresem: https://eakademialean.pl/polityka-prywatnosci/ oraz http://primlean.pl/polityka_prywatnosci/;

Serwis – strona internetowa https://primlean.pl/ oraz https://eakademialean.pl;

Produkt – produkty fizyczne lub cyfrowe, a także usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta polegająca na umożliwieniu Klientowi dostępu do platformy e-learningowej zawierającej treści cyfrowe w postaci kursów;

Sprzedawca – PRIMLEAN Przemysław Rychlewski, ul. Sienna 9 70-542 Szczecin, NIP 9531030926, REGON 093126094.

Dane teleadresowe, umożliwiające Klientowi kontakt ze Sprzedawcą: adres pocztowy: ul Sienna 9,70-542 Szczecin POLSKA; numer telefonu i/lub faksu: +48660273127; adres poczty elektronicznej: KONTAKT@PRIMLEAN.PL.

Umowa – stosunek zobowiązaniowy między Sprzedawcą a Klientem w związku z nabyciem Produktu oferowanego w Serwisie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy, stanowiące ofertę zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu.


§ 3 Zawarcie Umowy

W celu złożenia Zamówienia w Serwisie należy dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych w Serwisie.

Klient w celu zakupu Produktów zbiera je do tzw. koszyka. Koszyk to element Serwisu, gdzie Klient przenosi Produkty, które zamierza zakupić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.

W toku procesu Zamówienia Klient precyzuje szczegóły takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności i inne.

Klient w toku procesu Zamówienia może dokonać rejestracji i utworzenia własnego Konta Klienta.

Dla wybranych Produktów założenie Konta Klienta może być obowiązkowe dla prawidłowego świadczenia usług, dostawy Produktu.

Podczas rejestracji Konta Klient, Klient zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji jest szyfrowany odpowiednim protokołem.

Klient jest odpowiedzialny za udostępnienie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.

Zamówienia na Produkty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem Serwisu.

Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.

Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych.

Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji Zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter).

Klient przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:

głównych cechach Produktu;

łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach;

warunkach umownych sprzedaży, poprzez odesłanie wprost do Regulaminu przed złożeniem Zamówienia.

Klient wyraża wolę zawarcia Umowy poprzez naciśnięcie przycisku „potwierdzam zakup” lub równoważnego.

Złożenie Zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej Umowy.

Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość potwierdzającą dokonanie zakupu.

Maksymalny czas dostawy produktów cyfrowych to 72 godziny licząc od momentu zapłaty za produkt.

Maksymalny czas dostawy książek drukowanych to 5 dni roboczych licząc od momentu zapłaty za produkt.

W przypadku niedostępności części Produktów objętych Zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie Zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości Zamówienia).

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

Do zawarcia Umowy dojdzie również na wypadek udostępnienia Klientowi przez Sprzedawcę treści cyfrowych w zamian za przekazanie danych osobowych Klienta (najczęściej poprzez zapis na newsletter) na poczet wskazanego uprzednio celu przetwarzania. Umowę tego typu uważa się za zawartą z chwilą udostępnienia danych. W takiej sytuacji postanowienia Regulaminu będą mieć analogiczne zastosowanie jak do Umowy, w której zapłata za Produkt następuje w pieniądzu. Na wypadek gdyby Klient chciał nabyć treść cyfrową, lecz nie życzył sobie udostępnienia danych osobowych w zamian za treści cyfrowe, Sprzedawca zaprasza do kontaktu bezpośredniego w celu ustalenia ceny.


§ 4 Ceny i płatności

Po utworzeniu Konta Klienta w Serwisie, Klient wybiera i opłaca dostęp do Produktu zgodnie z obowiązującymi w Serwisie cenami.

Dostęp do Produktu w postaci kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie bądź nieograniczony czasowo. Sprzedawca może przewidzieć darmowy okres próbny.

Jeżeli po upływie wskazanego okresu czasu Klient nie opłaci dostępu do Produktu, dostęp do Produktu zostaje zablokowany a Umowa rozwiązana.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Serwisie. Z zastrzeżeniem, że powyższe nie będzie powodowało negatywnych zmian, uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

Dostęp do Produktu może zostać wykupiony w postaci biletu na jednorazowe przyszłe wydarzenie (np. szkolenie on-line w czasie rzeczywistym/live).

Ceny zamieszczone w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

Płatności elektroniczne w serwisie realizowane są za pośrednictwem serwisu PAYU – więcej informacji nt. serwisu i przetwarzania danych osobowych znaleźć można pod adresem: https://www.payu.pl/.

Jeżeli Klient poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu Zamówienia, chyba że sprzeciwi się temu Klient.


§ 5 Prawa autorskie

Produkt w postaci kursu może przybrać postać nagrań video, audio, prezentacji, szkoleń w czasie rzeczywistym (tzw. streaming, live webinar) lub plików pdf.

Treści zamieszczone na Serwisie oraz w Produkcie mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy i podlegają ochronie.

Sprzedawca zabrania ich komercyjnego wykorzystania, odsprzedaży czy powielania i udostępniania innym osobom bez jego zgody.

Sprzedawca informuje Klienta, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Klienta bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Z wyjątkiem wskazanych materiałów przez Sprzedającego, Klientowi nie przysługuje prawo pobrania – zwielokrotnienia trwałego materiałów i oprogramowania znajdującego się w Serwisie, ani w pełnej postaci ani w częściach.

Klient nie nabywa jakichkolwiek praw do oprogramowania znajdującego się w Serwisie.


§ 6 Prawo odstąpienia od Umowy przez Konsumenta

Konsument może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy z Produktu kupionego w Serwisie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Serwisu lub na adres e-mail podany w Regulaminie.

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą.

W razie odstąpienia od zawartej Umowy Konsument zobowiązany jest zwrócić Produkt najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym od Umowy odstąpił.

Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Klienta, w tym kosztów dostarczenia sprzedanych Produktów Konsumentowi.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Sprzedawcę nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem należności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem.

Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi:

o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy i przyjął to do wiadomości;

o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie zawarcia Umowy.


§ 7 Warunki świadczenia usług

Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu zawarcia Umowy o dostarczenie Produktów oraz korzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

Do zawarcia Umowy może nie być konieczne posiadanie konta w Serwisie.

Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Serwisie następuje nieodpłatnie. Nabycie Produktów dostępnych w Serwisie następuje odpłatnie.

Do złożenia Zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Serwisu konieczne jest:

posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów w Serwisie),

przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje, z włączoną obsługą języka JavaScript,

włączona obsługa cookies w przeglądarce,

dostęp do Internetu,

zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,

możliwość odtwarzania materiałów wideo (do korzystania z niektórych Produktów elektronicznych).

Jeżeli przeglądarka internetowa nie posiada możliwości obsługi plików audio, video, pdf. To konieczna będzie:

aktualna wersja standardowego odtwarzacza plików wideo (np. WindowsMediaPlayer),

aktualna wersja standardowej przeglądarki plików .pdf (np. AdobeReader),

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Klient może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu, wysyłając wiadomość e-mail pod adres udostępniony Regulaminie.

Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na dane z których została skierowana.


§ 8 Korzystanie z Serwisu i bezpieczeństwo cyfrowe

Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie, komentarzy, zapytań, wiadomości, w tym wiadomości e-mail.

Klient zobowiązany jest korzystać z Serwisu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:

korzystać z Serwisu w sposób niezakłócający korzystanie z Serwisu przez pozostałych jej Klientów, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na Serwisu, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania;

nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w Serwisie jakimkolwiek osobom trzecim;

nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

Ze względu na niezależne od Sprzedawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Klienta, Klient jest świadomy ryzyk z tym związanych, w szczególności braku gwarancji nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo czasowych przerw w działaniu Serwisu w celach konserwacyjnych, naprawczych.

Sprzedawca podejmuje starania, aby poinformować Klienta ze stosownym wyprzedzeniem, drogą mailową o planowanych przerwach technicznych w świadczeniu usług lub dostępu do Serwisu.

Sprzedawca dba o bezpieczeństwo cyfrowe w obrębie Serwisu przy jednoczesnym respektowaniu prawa użytkowników do korzystania z funkcjonalności Serwisu oraz do wyrażania własnego zdania, czy postępowania zgodne z własnymi wyborami.

Treści oraz funkcjonalności dostępne w Serwisie nie są prezentowane w oparciu o dedykowane funkcjonalności pozwalające na wybór zasad sortowania typu pozycjonowanie według wyróżnień, według daty dodania według innych rekomendacji.

Wszystkie wybory dokonywane w Serwisie są podejmowane w oparciu o samodzielne decyzje użytkownika.

Sprzedawca nie korzysta z algorytmów w procesie podejmowania decyzji w ramach Serwisu.

Serwis nie wyświetla treści zewnętrznych podmiotów o charakterze reklamowym. Jeżeli natomiast Sprzedawca zdecydowałby się na wyświetlanie reklam użytkownikom Serwisu, wtedy reklamy wyświetlane będą zgodnie z wyborami użytkownika w zakresie przetwarzania plików cookies lub ustawień przeglądarki. W sytuacji, gdy użytkownik wyraził zgodę na personalizację treści, prezentowane reklamy będą dostosowane do preferencji użytkownika określonych na podstawie jego aktywności w Serwisie. W przypadku, braku zgody użytkownika na personalizację treści reklamowych, wyświetlane reklamy nie będą personalizowane i opierają się na wyświetleniach reklamowych przygotowanych dla ogółu użytkowników.

Każdy użytkownik odwiedzający i korzystający ze Serwisu ma możliwość wysłać Sprzedawcy zgłoszenie dotyczące treści w ramach Serwisu niezgodnych z prawem lub naruszających Regulamin poprzez skierowanie do Sprzedawcy wiadomości e-mail na adres wyznaczony jako punkt kontaktowy, wskazany w §2 ust. 8 Regulaminu z dopiskiem – „dot. naruszenia zasad bezpieczeństwa cyfrowego”. Osoba zgłaszająca powinna, jeżeli jest to możliwe, przedstawić informacje, które pozwalają Sprzedawcy na weryfikację zgłoszenia naruszenia, w szczególności wyjaśnienie przyczyn, z powodu których osoba zgłaszająca uważa daną treść za niezgodną z prawem lub sprzeczną z Regulaminem oraz swoje dane kontaktowe, na które ma zostać udzielona odpowiedź.

Za niedozwolone treści w ramach Serwisu uważa się treści godzące w prawa osób trzecich, treści sprzeczne z prawem, propagujące przemoc, dyskryminację, nierówne traktowanie, o charakterze rasistowskim lub w innych sposób godzące w dobra osobiste.

Sprzedawca zastrzega prawo do zawieszenia użytkownika lub moderacji treści opublikowanych w Serwisie na wypadek naruszenia powyższą treścią prawa lub Regulaminu, w tym uwzględniając korzystanie z botów rejestrujących konto, kierowanie żądań zapłaty bezprawnie, wysyłanie wiadomości stanowiących przejaw phishingu, phishing danych osobowych, podawania fałszywych informacji lub informacji naruszających prawa osób trzecich.

Moderacja treści przez Sprzedawcę przejawiać się może poprzez:

odmowę publikacji treści,

usunięcie treści,

uniemożliwienie dostępu do treści,

depozycjonowanie treści,

zawieszenie lub zakończenie świadczenia usługi na rzecz użytkownika,

zawieszenie lub zamknięcie konta użytkownika.

Decyzja Sprzedawcy opierać się będzie w oparciu o ocenę sytuacji i okoliczności w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Każda sprawa będzie analizowana i oceniana indywidualnie bez użycia procesów automatycznych.

Każda osoba co do której będzie podejmowana decyzja przez Sprzedawcę zostanie powiadomiona wraz z uzasadnieniem.

Na wypadek nie zgadzania się przez użytkownika z decyzją Sprzedawcy, użytkownik uprawniony jest do odwołania się w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji, z obowiązkiem uzasadnienia stanowiska użytkownika. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na odwołanie w ciągu 14 dni. Stanowisko Sprzedawcy w odpowiedzi na odwołanie jest ostateczne.

Użytkownik posiada również prawo do rozstrzygnięcia kwestii bezpieczeństwa danych w Serwisie za pośrednictwem odpowiedniego podmiotu posiadającego certyfikat wydany przez Koordynatora Usług Elektronicznych.

Każda osoba dokonująca zgłoszenia podlega ochronie prawnej, a jej dane i wymiana korespondencji ze Sprzedawcą podlega poufności bez prawa dostępu osób nieupoważnionych.


§ 9 Ochrona danych osobowych

Sprzedawca oświadcza, że wszelkie dane przechowywane w Serwisie wprowadzone przez Klienta w ramach korzystania z Produktu, będą chronione przez zabezpieczenie przed ingerencją nieuprawnionych osób zgodnie z polskim prawem.

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przede wszystkim w celu realizacji Umowy.

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce prywatności oraz w ramach załącznika nr 3 do Regulaminu.


§ 10 Reklamacje

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktu zgodnego z Umową.

Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu zgodności Produktu z Umową obowiązuje przez okres dwóch lat od daty doręczenia Produktu.

W przypadku gdy Umowa przewiduje dostarczanie Produktu w sposób ciągły, musi on pozostawać zgodny z Umową przez oznaczony w Umowie czas jego dostarczania.

Konsument może:

żądać doprowadzenia Produktu do jego zgodności z Umową;

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;

Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową zgodnie z pkt 1;

brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;

brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w pkt 1;

z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

Wszelkie reklamacje dotyczące Produktu mogą być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres KONTAKT@PRIMLEAN.PL.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

czytelne oznaczenie Klienta, pozwalające na identyfikację w Serwisie;

opis niezgodności, wraz ze wskazaniem czasu jej wystąpienia;

podanie wersji i nazwy przeglądarki internetowej na której występuje wskazany problem;

określenie roszczenia.

Sprzedawca udostępnia wzór formularza reklamacyjnego – stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe i ma jedynie na celu ułatwienie procedury dla Klienta.

Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.


§ 11 Postanowienia Końcowe

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Sprzedawca dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Serwisu.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.


Wykaz załączników

Załącznik do Regulaminu nr 1 -Wzór formularza odstąpienia od umowy

Załącznik do Regulaminu nr 2 – Wzór formularza reklamacyjnego

Załącznik do Regulaminu nr 3 – Zasady przetwarzania danych

Załącznik do Regulaminu nr 1 – Wzór Formularza Odstąpienia od Umowy


Formularz Odstąpienia od Umowy
[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]
……………………………….
(miejscowość data)
…………………………….
(imię i nazwisko)
…………………………….
(ulica nr domu, mieszkania)
…………………………….
(kod pocztowy miejscowość)
Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym() odstąpieniu od umowy której przedmiotem było __________________________________________________________
Data zawarcia umowy(
)/odbioru(*) _________________________
Imię i nazwisko konsumenta (ów)


Adres konsumenta (-ów) _______________________________________________
Podpis konsumenta (-ów) ______________________________________________
(*) niepotrzebne skreślić

Załącznik do Regulaminu nr 2 – Wzór formularza reklamacyjnego
Formularz reklamacyjny

……………………………….
(miejscowość data)
…………………………….
(imię i nazwisko)
…………………………….
(ulica nr domu, mieszkania)
…………………………….
(kod pocztowy miejscowość)
…………………………….
(login ………………..pl)
Wersja i nazwa przeglądarki internetowej na której występuje problem:
…………………………………………………………………………………………………
Opis usterki/błędu/wady, wraz ze wskazaniem czasu jej wystąpienia/opis żądania:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Podpis __________________________________________

Załącznik do Regulaminu nr 3 – Zasady ochrony danych
Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania
Administrator oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Realizując swoje funkcje biznesowe, przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 1. Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z klientem lub kontrahentem.
  art. 6 ust. 1 lit. b (dot. klientów); art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dot. osób współpracujących z nami w imieniu klienta /kontrahenta).
  • Rozpatrywanie skarg, wniosków i reklamacji.
  art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO Przez czas trwania umowy lub do czasu upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji.
  • Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń.
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez czas do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej.
  art. 6 ust. 1 lit. c RODO Przez czas do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (co do zasady przez 5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego).
  • Prowadzenie statystyk.
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nie przechowujemy danych osobowych wyłącznie do celów statystycznych.
  • Prowadzenie działań marketingowych (w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO W przypadku prowadzenia marketingu z wykorzystaniem numeru telefonu lub adresu e-mail administrator uzyska zgodę na kanał komunikacji zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub ustawą – Prawo telekomunikacyjne. Do czasu wniesienia sprzeciwu, czyli okazania nam w dowolny sposób, że nie chcesz pozostawać z nami w kontakcie ani otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń
  • Przetwarzanie danych w ramach profilu Administratora na portalu społecznościowym Facebook.
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO Dane są współadministrowane przez Administratora i portal Facebook. Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  • Przetwarzanie plików cookies.
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO Dane będą przetwarzane przez okresy wskazane w Polityce prywatnosci lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić jedynie przez zmianę ustawień przeglądarki użytkownika końcowego, która uniemożliwi gromadzenie informacji z wykorzystaniem plików cookies. Dostosowanie treści stron internetowych do potrzeb użytkowników, w tym w celach marketingowych, optymalizacja korzystania z serwisów internetowych.
  • obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową.
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń stron umowy
  Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jeśli występuje:
 2. Potrzeba kontaktu z pracownikami /współpracownikami klientów i kontrahentów w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji.
 3. Potrzeba kontaktu z pracownikami /współpracownikami klientów w związku z rozpatrywaniem skarg, wniosków i reklamacji.
 4. Przetwarzanie danych klientów lub kontrahentów i ich pracowników /współpracowników w związku z ustaleniem, dochodzeniem i obroną roszczeń.
 5. Usprawnienie prowadzonej działalności dzięki wnioskom wyciągniętym na podstawie działań statystycznych.
 6. Prowadzenie działań marketingowych promujących produkty i usługi.
 7. Prowadzenie bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez portal Facebook, w tym komunikator Messenger, oraz prowadzenie innych działań marketingowych.
 8. Dostosowanie treści stron internetowych do potrzeb użytkowników, w tym w celach marketingowych, optymalizacja korzystania z serwisów internetowych.
 9. Występowanie w ewentualnych sporach pomiędzy Klientem a Administratorem, udział w sporach sądowych, administracyjnych, gospodarczych,
  Odbiorcy danych
  W związku z prowadzoną działalnością Administrator będzie ujawniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:
 10. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 11. dostawcy systemu do fakturowania
 12. kancelarii prawnej, w tym adwokatom i radcom prawnym, współpracującym z Administratorem w zakresie usług konsultingowych, obsługi prawnej,
 13. hostingodawcy
 14. dostawca platformy e-learningowej zawierającej systemy CRM, system mailingowy.
 15. podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie,w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagającym naszą działalność, w tym firmie Microsoft, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom współpracującym z Administratorem w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami,
 16. bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
  Przekazywanie danych do państw trzecich
  Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”). Mając jednak na uwadze świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Twoich danych poza obszar EOG. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej państwa odbiorców spoza EOG zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych, które są oparte na standardowych klauzulach umownych wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od administratora – jego dane kontaktowe podano wyżej. Zastosowany przez administratora sposób zabezpieczenia Twoich danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Możesz zażądać dalszych informacji o zabezpieczeniach stosowanych w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz dowiedzieć się, w jakich w miejscach są udostępniane.
  Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
  Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z Serwisu mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że:
 17. na potrzeby profilowania nie przetwarzamy żadnych danych sensytywnych;
 18. na potrzeby profilowania przetwarzamy z reguły dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji lub takie dane, które zostały przez nas zagregowane;
 19. jeśli nie możemy osiągnąć celu inaczej niż poprzez profilowanie danych osobowych nie zspeudonimizowanych lub niezagregowanych, wykorzystujemy do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies
 20. profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszych Serwisów lub produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w naszych Serwisach lub produktach do tych preferencji
 21. profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.
  Na podstawie uzyskanych danych osobowych mogą być sporządzane zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim.

PRIMLEAN Przemysław Rychlewski, Ul. Sienna 9,70-542 Szczecin   NIP:9531030926, REGON:093126094

Polityka Prywatności | Regulamin Zakupów